Одбор за људска права

Predsednik odbora: Милош Ратковић маг. иур.

Одбор за заштиту људских, грађанских и мањинских права, здравствена и социјална питања има
председника и одговарајући број чланова утврђен посебним актом Већа.

Одбор за заштиту људских, грађанских и мањинских права, здравствена и социјална питања:

  • разматра питања у вези са остваривањем и заштитом Уставом, законом и другим прописима загарантованих слобода и права грађана и извештава Скупштину Већа о стању у тој области,
  • разматра питања која се односе на утврђивање политике и доношења одлука и других аката у области заштите људских, грађанских и мањинских права, здравства и социјалних питања,
  • прати и анализира стање и проблеме жртава рата, брине о инвалидима и породицама погинулих те подноси Скупштини Већа извештај са предлозима за побољшање њиховог положаја,
  • израђује нацрте одлука и других аката које у овој области утврђује Савет Већа, односно Скупштина Већа те прати провођење утврђене политике и извршавање одлука и других аката које у овој области доноси Скупштина Већа,
  • подноси редовне годишње извештаје о раду,
  • обавља и друге послове из области заштите људских, грађанских и мањинских права, здравствене и социјалне заштите које му повјере Скупштина Већа или Савет Већа.