Odbor za ljudska prava

Predsednik odbora: Miloš Ratković mag. iur.

Odbor za zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, zdravstvena i socijalna pitanja ima
predsednika i odgovarajući broj članova utvrđen posebnim aktom Veća.

Odbor za zaštitu ljudskih, građanskih i manjinskih prava, zdravstvena i socijalna pitanja:

  • razmatra pitanja u vezi sa ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zagarantovanih sloboda i prava građana i izveštava Skupštinu Veća o stanju u toj oblasti,
  • razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenja odluka i drugih akata u oblasti zaštite ljudskih, građanskih i manjinskih prava, zdravstva i socijalnih pitanja,
  • prati i analizira stanje i probleme žrtava rata, brine o invalidima i porodicama poginulih te podnosi Skupštini Veća izveštaj sa predlozima za poboljšanje njihovog položaja,
  • izrađuje nacrte odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti utvrđuje Savet Veća, odnosno Skupština Veća te prati provođenje utvrđene politike i izvršavanje odluka i drugih akata koje u ovoj oblasti donosi Skupština Veća,
  • podnosi redovne godišnje izveštaje o radu,
  • obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite ljudskih, građanskih i manjinskih prava, zdravstvene i socijalne zaštite koje mu povjere Skupština Veća ili Savet Veća.