Hram Vavedenja Presvete Bogorodice

Srpska pravoslavna crkvena općina u Kneževim Vinogradima se spominje još 1742. godine kada sveštenik Petar Parabak preuzima službu, a te je godine podignuta i nova crkva prvobitno posvećena Sv. Arhiđakonu Stefanu. Izaslanici Baranjske županije izveštavaju Ugarsko namesničko veće da su pregledali crkvu u Herceg Suljošu, premjerili je, te ustanovili sa kakvim sredstvima vjernici raspolažu u cilju podizanja nove crkve. Vjerska komisija Ugarskog namjesničkog veća predlaže da se dozvoli zidanje nove crkve od tvrdog materijala iste veličine kao što je bila stara, ali bez ukrasa. Godine 1769. carica Marija Terezija dozvoljava zidanje nove crkve pod uslovima koje je predložilo Ugarsko veće. Nova crkva posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice izgrađena je 1775. godine od tvrdog materijala. Crkva je sagrađena kao jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom i dvokatnim zvonikom iznad zapadnog portala u kasnobaroknom stilu sa elementima klasicizma. Ikonostas datira iz druge polovine 18-stog veka. Ima 40 celivajućih ikona na limu.