ОДЛУКА О ДОДЈЕЛИ ФИНАНЦИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ ДОНАЦИЈЕ ЗВО

Вуковар, 24.1.2022.

Број: 01-37-2/22

На темељу одредби Статута ЗВО (бр. 01-473/17), чланка 11. Одлуке о измјенама и допунама Статута ЗВО (бр. 01-983/21 од 23.12.2021.), чланка 8. Правилника о додјели финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-172-1/21) и Одлуке Комисије за утврђивање формалних увјета Јавног натјечаја за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-922/21 од 6.12.2021.) Савјет ЗВО на сједници одржаној 24.1.2022. године доноси

Одлуку

о додјели финанцијских средстава за капиталне донације ЗВО

Чланак 1.

 Savjet ЗВО доноси Одлуку о додјели финанцијских средстава за капиталне донације подноситељима пријаве који су испунили формалне увјете Јавног натјечаја за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-922/21 од 6.12.2021.) у укупном износу од 480.000,00кн.

 Članak 2.

Право на финанцијска средства за капиталне донације у складу са чланком 4., 5. и 6. Јавног натјечаја за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр.01-922/21 од 6.12.2021.) остварили су сљедећи подноситељи пријаве:

R.br.

        Prijavitelj

                         Naziv projekta

Odobreni     iznos /kn

1.

VSNM Grada Vukovara

VSNM Grada Vukovara -uređenje dvorane,

-obnova pomoćnog objekta-dvorane I faza,  

159.550,00

2.

VSNM Grada Vinkovaca

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture naselja Mirkovci

-opremanje prostorija VSNM Grad Vinkovci-Mirkovci, Željeznička 6

  20.000,00

3.

VSNM u Općini Nijemci

Nabava informatičke opreme za potrebe rada Vijeća

 16.950,00

4.

VSNM u Općini  Darda

Kupovina i montaža klima uređaja u prostorijama za rad Vijeća

   8.500,00

5.

VSNM Grada Vukovara

VSNM grada Vukovara-Naša kuća,

-nastavak obnove kuće i uređenja dvorišta tj. prostora za održavanje programa srpske nacionalne manjine

135.000,00

6.

VSNM Vukovarsko-srijemske županije

Unaprjeđenje socijalne i kulturne infrastrukture  na području Općine Trpinja

 

 

140.000,00

                                                                                      Članak 3.

Међусобна права и обвезе ЗВО и корисника средстава бит ће регулирана Уговором о додјели финанцијских средстава за капиталне донације.

Чланак 4.

Ова Одлука објавит ће се на интернет страници www.zvo.hr и огласној плочи ЗВО.

Чланак 5.

Ова Одлука о додјели финанцијских средстава за капиталне донације у  stupa на снагу даном њезина доношења.

<ем>ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На Јавни натјечај за додјелу финанцијских средстава за капиталне донације (бр. 01-922/21 од 6.12.2021.) пријаве је поднијело 5 пријавитеља за 6 пројектних приједлога.

     Комисија за утврђивање формалних увјета из Јавног натјечаја утврдила је да су подноситељи пријаве испунили увјете из Јавног натјечаја те Листу пријавитеља доставила Савјету ЗВО на разматрање и даљње поступање.

 Savjet ЗВО је сукладно чланку 8. Правилника о додјели финанцијских средстава за капиталне донације на сједници одржаној дана 24.1.2022. године донио одлуку као у изреци чланка 2. ове Одлуке.

Предсједник Савјета ЗВО

                                                                                                                   Dejan Дракулић, маг. права

 

Остале вести