Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima

 Vukovar, 17.05.2022.

 Broj:01-381/22

Sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske  kroz mjeru Javnog rada koja se provodi uz financiranje/sufinanciranje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Republike Hrvatske, na temelju članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZVO (br. 01-983/21) predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Dejan Drakulić, mag. iur., dana 17.5.2022. gоdine objavljuje

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnim radovima u Zajedničkom vijeću općina Vukovar

Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe koje su u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da dostave prijave za rad na javnim radovima, u Programu ZVO: „Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva - III faza“ koji obuhvaća sljedeće poslove:

1. Prikupljanje, obrada, sistematizacija i digitalizacija arhivske građe Zajedničkog vijeća općina  Vukovar.

2. Prikupljanje, obrada, sistematizacija, digitalizacija i prezentacija arhivske građe iz drugih izvora sa područja djelovanja Zajedničkog vijeća općina Vukovar, a koja je od  važnosti za ispunjavanje ciljeva djelovanja ZVO.

3. Ostali poslovi iz programa javnog rada.

Cilj raspisivanja Javnog poziva je pronalazak odgovarajućeg kadra koji će svojim dosadašnjim iskustvom doprinositi ostvarenju aktivnosti iz Programa javnog rada ZVO: „Radeći doprinosim razvoju zajednice i društva -III faza“, ali i ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje te utjecati na podizanje kvalitete rada i programa ZVO i drugih organizacija civilnog društva.

Inicijator i izvršitelj javnih radova je Zajedničko vijeće općina Vukovar. 

Za navedeni program traži se ukupno 2 (dvije) osobe na rok od 6 (šest) mjeseci u punom radnom vremenu.

Sredstva za financiranje Javnih radova osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Putni troškovi bit će plaćeni sukladno Odluci Upravnog vijeća HZZ.

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe koje ispunjavaju uvjete iz mjere Javni rad Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Ciljana skupina

1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:  

- roditelji s 4 i više malodobne djece,

- roditelji djece s teškoćama u razvoju,

- roditelji djece oboljele od malignih bolesti,

- roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja,

- osobe s invaliditetom,

- žrtve trgovanja ljudima,

- žrtve obiteljskog nasilja,

- azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji,

- liječeni ovisnici o drogama,

- povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva,

- osobe uključene u probaciju,

- pripadnici romske nacionalne manjine,

- beskućnici/e,

- hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Sve informacije o uvjetima i ciljanim skupinama nalaze se na službenoj stranici HZZ-a: https://mjere.hr/katalog-mjera/javni-rad/

Uz potpisanu  Prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti:

- Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja i e-maila)
- Preslika osobne iskaznice ili domovnice
- Ispis staža iz E-knjižice ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva) 
- Presliku dokaza o završenoj školi (svjedodžba, diploma)
- Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da se kandidat/kinja nalazi u evidenciji HZZ ( s datumom izdavanja nakon dana objave Poziva )  
- Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini iz točke 1. pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika
               –Roditelji s 4 i više malodobne djece:Rodne listove za svu djecu
              – Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: rodni listovi,        dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje, npr. potvrda liječnika i sl.
             – Roditelji udovci: rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika
             – Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: rodni listovi djece
            – Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu, te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se osobnom dostavom u vremenu 8-14 sati, ili poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru, na adresu:

Zajedničko vijeće općina Vukovar

Eugena Kvaternika 1.

32 000 Vukovar

s naznakom „Prijava za Program javnog rada“.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Ovaj Poziv objavljuje se na web stranici Zajedničkog vijeća općina Vukovar www.zvo. hr i na oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina Vukovar, Eugena Kvaternika 1.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.04.2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Javni poziv poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja postupka Javnog poziva.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina Vukovar predlaže Predsjedniku ZVO kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete Javnog poziva, nakon čega će Predsjednik ZVO provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na Javni poziv  i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni poziv.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na Javni poziv bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 7(sedam) dana od dana završetka natječaja.

                                                       Predsjednik ZVO

                                                      Dejan Drakulić, mag. iur.

Ostale vesti