Javni poziv penzionerima sa područja Vukovarsko-sremske županije

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionireima sa prebivalištem na teritoriji Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu.

1. Predmet Javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na teritoriji Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu.

2. Namena za koju se dodeljuje pomoć

Pomoć penzionerima koja se dodeljuje ovim  Javnim pozivom odnosi se na pomoć licima korisnicima penzionog prava sa prebivalištem na teritoriji Vukovarsko-sremske županije  u obliku vrednosnog poklon bona.

3. Vrsta pomoći

Vukovarsko-sremska županija će podnosiocima prijava koji ispune uslove iz Javnog poziva osigurati vrednosni poklon bon u iznosu 600,00 kuna, do najviše tri puta godišnje.

4. Trajanje Javnog poziva

Javni poziv je otvoren do 10.07.2022. godine

5. Ko se može prijaviti na Javni poziv

Pravo podnošenja prijave na Javni poziv za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa teritorije Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu imaju lica koja ispunjavaju uslove propisane ovim Javnim pozivom.

6. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci zahteva na Javni poziv  

1. Prebivalište odnosno stalni boravak na teritoriji Vukovarsko-sremske županije poslednjih godinu dana pre podnošenja prijave.

2. Podnosilac prijave mora biti korisnik penzionog prava u RH ili u inostranstvu

3. Mesečni iznos penzionog primanja u mesecu pre podnošenja prijave ne sme prelaziti cenzus:

- samac………………………………………………………… 1.250,00 kuna

- bračni ili vanbračni par ………………………….... 2.500,00 kuna

4. Podnosilac prijave i supružnik ili vanbračni drug  ne sme imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, deonica i sl) osim primanja po osnovi penzionog prava.

5. Svi podnosioci zahteva koji su ostvarili pravo na pomoć penzionerima na osnovu Javnog poziva za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na teritoriji Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu koji se realizovao u periodu od 19. aprila do 18. maja 2022. godine, nisu prihvatljivi podnosioci zahteva po ovom Javnom pozivu.

Prijavi treba priložiti sledeću dokumentaciju:

  • Kopija osobne iskaznice podnosioca zahteva – obostrano
  • Kopija osobne iskaznice supružnika – obostrano
  • Dokaz o penzionim primanjima za podnosioca zahteva (rešenje ili odrezak o penzionim primanjima)
  • Dokaz o penzionim primanjima za supružnika (rešenje ili odrezak o penzionim primanjima)

Detalje Javnog poziva, način prijave i ostale informacije možete pronaći na sledećem linku:

https://www.vusz.hr/javni-pozivi-i-objave-vs-zupanije/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-ostvarivanje-prava-na-pomoc-umirovljenicima-sa-prebiv-1

Ukoliko vam je potrebna pomoć prilikom ispunjavanja Obrazaca prijave ili druga vrsta pomoći vezana uz ovaj Javni poziv, možete se obratiti Odboru za ljudska prava Zajedničkog veća opština na adresi E. Kvaternika 1, Vukovar.

Ostale vesti