JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR

Vukovar, 19.04.2022.

Broj: 01-280/22

Na osnovu članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zajedničkog vijeća općina Vukovar (broj: 01-983/21 od 23.12.2021.) i članka 6. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije (broj: 01-172-1/21 od 19.04.2021.) predsjednik Zajedničkog vijeća općina Vukovar dana 19.04.2022. godine raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

   ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA KAPITALNE DONACIJE

Članak 1.

Sukladno Ugovoru o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije zaključenim između Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Zajedničkog vijeća općina Vukovar (Klasa 016-02/21-05/56 od 24. ožujka 2022.) Zajedničko vijeće općina Vukovar će za ovu namjenu  dodijeliti financijska sredstva u iznosu od 2.500.000,00 kn.

Financijska sredstva se dodjeljuju za provedbu kapitalnih projekata odnosno projekata koji imaju za cilj povećanje i očuvanje vrijednosti imovine, ulaganja u zemljišta, građevine i drugu dugotrajnu imovinu kao što su kupnja ili izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija, energetska obnova, uređenje i opremanje te održavanje društvenih domova, sportskih klubova, kulturnih centara, etno kuća i drugih sličnih objekata u kojim organizirano djeluju pripadnici srpske nacionalne manjine.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje su usmjerene ka daljnjem unapređenju prava pripadnika srpske nacionalne manjine te zaštite i promicanju njihovog kulturnog, nacionalnog, jezičnog i vjerskog identiteta.

Članak 2.

Dodijeljena sredstva se mogu koristiti isključivo za pokrivanje troškova aktivnosti u razdoblju od 15.02.2022.-15.06.2023. godine.

Dodijeljena sredstva su bespovratnog karaktera.

Članak 3.

Odabrani prijavitelj ima obvezu dostave Izvještaja o utrošku sredstava koji sadrži:

  • Opisni izvještaj
  • Financijski izvještaj

Prvi izvještaj za izvještajno razdoblje od 15.02.2022.-15.08.2022. godine treba dostaviti najkasnije do 31.08.2022. godine. Drugi izvještaj za izvještajno razdoblje od 15.02.2022.-15.01.2023. treba dostaviti najkasnije do 31.01.2023. Završni izvještaj za izvještajno razdoblje od 15.02.2022.-15.06.2023. godine treba dostaviti najkasnije do 30.06.2023. godine.

I. UVJETI ZA PRIJAVU

Članak 4.

Pravo na dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti:

  • jedinice lokalne samouprave u kojima je udio pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika najmanje 51% (prema podacima DZS, Popis 2011.),
  • županijska, gradska i općinska vijeća srpske nacionalne manjine.

Prijavitelji moraju imati sjedište na području djelovanja ZVO-a.

II. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijavitelji su na natječaj dužni dostaviti slijedeću natječajnu dokumentaciju:

  • obrazac zamolbe s općim podacima o prijavitelju, detaljan opis projekta kao i cilj predloženog projekta,
  • proračun projekta: cijena radova s pripadajućom ponudom izvođenja istih od strane ovlaštenih izvođača, cijena potrebne opreme, troškovi pripreme dokumentacije te drugi troškovi vezani uz realizaciju projekta

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Obrazac zamolbe za prijavu projekta i obrazac proračuna projekta je sastavni dio ovog Javnog natječaja.

Članak 6.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (slovima: osam) dana od dana objave natječaja, odnosno zaključno s danom 27.4.2022. godine.

Prijave se podnose neposredno u Zajedničko vijeće općina Vukovar, E. Kvaternika 1, 32000 Vukovar ili preporučeno poštom na adresu:

 
 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA Eugena Kvaternika 1 32000 Vukovar »Prijava na natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije« NE OTVARATI

III. POSTUPAK ODABIRA

Članak 7.

Postupak provjere ispunjavanja formalnih uvjeta iz natječaja za prijavitelje provodi Komisija za utvrđivanje formalnih uvjeta iz natječaja (dalje: Komisija) koju imenuje predsjednik ZVO-a u roku od u roku od 3 (slovima: tri) dana od dana završetka natječaja.

Komisiju čine tajnik ZVO-a kao predsjednik Komisije, predsjednik Odbora za ljudska prava i predsjednik Odbora za privredu ZVO-a kao članovi Komisije.

Komisija nakon završetka Javnog natječaja provjerava ispunjava li prijavitelj propisane uvjete iz čl. 3. Pravilnika o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije, predviđeno trajanje projekta i je li prijava podnesena u roku iz čl. 6. st. 3. Pravilnika te je li uz prijavu podnesena sva dokumentacija navedena u ovom natječaju.

Nakon provjere svih zaprimljenih prijava u odnosu na propisane uvjete Javnog natječaja, Komisija sastavlja listu prijavitelja koji su zadovoljili i onih koji nisu zadovoljili propisane uvjete Javnog natječaja.

Komisija listu prijavitelja koji su zadovoljili propisane uvjete Javnog natječaja dostavlja Savjetu ZVO-a koji u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana primitka liste donosi Odluku o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije.

Članak 8.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za kapitalne donacije bit će objavljena na službenoj internet stranici i oglasnoj ploči Zajedničkog vijeća općina i sadržavat će sljedeće podatke:

  • naziv odabranih korisnika,
  • iznos odobrenog financijskog iznosa,
  • naziv projekta koji se financira.

Članak 9.

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava sa odabranim korisnicima u ime ZVO-a zaključuje predsjednik ZVO-a.

Članak 10.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Više informacija u vezi natječaja mogu se dobiti u osobnim dolaskom u Zajedničko vijeće općina Vukovar, Eugena Kvaternika 1, Vukovar  ili na tel. 032-422 750.

Predsjednik ZVO-a
Dejan Drakulić, mag. iur.

Neophodnu dokumentaciju možete pronaći na sledećim linkovima:

Obrazac zamolbe za prijavu projekta

Proračun Javnog natječaja