Konstantin Peičić, lekar i književnik

Konstantin Peičić rođen je u Borovu, 1802. godine.  Nakon srpske osnovne škole u rodnome gradu i nemačke škole u Vinkovcima, gimnaziju je završio 1821. u Sremskim Karlovcima. Učio je zatim licej u Požunu, pa studirao medicinu u Pešti.  Bio je lekar u Mitrovici, Somboru, Karlovcima i Pančevu te književnik, upravitelj budimpeštanskog Tekelijanuma i osobni lekar mitropolita Stratimirovića. Takođe, bio je dopisni član Društva srpske slovesnosti od 1844. godine, a za dopisnog člana Srpskog učenog društva imenovan je 1864. godine. Njegova je disertacija prvo originalno medicinsko delo štampano na srpskom jeziku i ujedno prva južnoslovenska socijalno-medicinska studija. Radio na zdravstvenom prosvjećivanju, pokrenuo časopis „Domaći lekarˮ, napisao nekoliko studija iz medicine i «Žitije Teodora Pavlovića, novinara i spisatelja srpskog». Konstantin Peičić umro je 1882. godine u Budimpešti.