Crkva Svetog Arhangela Mihaila

Crkva posvećena Svetom Arhangelu Mihailu izgrađena je 1771. godine. Pravougaonog je oblika sa polukružnom apsidom, ima površinu od oko 100 m2. Građena je u kasnobaroknom stilu. Toranj je natkriven baroknom lukovicom od lima sa apliciranim stilizovanim girlandama, na uglovima su male kasnobarokne klasicističke vaze. Ima tri zvona. Porta je relativno mala i u njoj se nalaze tri nadgrobne ploče. Ikonostas je nastao u drugoj polovini 18. veka, a većina prestonih ikona u hramu su iz 1772. godine, osim ikone crkvene slave koja je 1917. godine. Iznad prestolnih ikona nalaze se dva velika platna u drvenom okviru pravougaonog okvira sa likovima proroka i apostola u dva reda iz 19. veka. Carske dveri su iz 18. veka, dok su celivajuće ikone rad ruskih emigranata iz 1918. godine. Ispred hrama nalazi se pravoslavni krst. Parohijski dom u Belom Manastiru sagrađen je 1904. godine.