ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

05.02.2020.ODLUKA O DODJELI JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI

Vukovar, 05.02.2020.

Broj: 01-97/20

Na temelju članka 21. Statuta ZVO (01-473/17), članka 9. Pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć studentima iz proračuna ZVO(br.01-219/19) i Odluke Komisije za dodjeljivanje jednokratne novčane pomoći studentima  o ispunjavanju uvjeta (br. 01-90-1/20) predsjednik ZVO  05.02.2020 g. donosi

Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći

Čl. 1.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć sukladno čl.2.,čl.3. i čl.4.Natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za akademsku godinu 2019./2020.(br.01-6/20) ostvarili su studenti:

R.br

Ime i prezime

Mjesto stanovanja

Naziv škole /fakulteta

01.

S. M.

Vukovar

PMF NOVI SAD

Turizam

02.

N. E.

Borovo

PMF NOVI SAD,

Departman za biologiju  i ekologiju

03.

I. Z.

Vukovar

MEDICINSKI FAKULTET

NOVI SAD

Specijalna edukacija i rehabilitacija i logopedija

04.

E. P.

Borovo

SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA OSIJEK

Odjel za biologiju

05.

D.K.

Vukovar

AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU

Medijska kultura

SVEUČILIŠTE  OSIJEK

06.

J. B.

Bršadin

FILOZOFSKI FAKULTET

NOVI SAD

Sociologija,

07.

D. B.

Vukovar

MEDICINSKI FAKULTET

NOVI SAD

08.

S. Đ.

Dalj

FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD

Povijest

09.

T. K.

Vukovar

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU,

Socijalni radnik

10.

N. A.

Borovo

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA, NOVI SAD Računarstvo i automatika

11.

O. Š.

Novi  Jankovci

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA,  NOVI SAD

Geodezija i geomatika

12.

S. B.

Vukovar

VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU, Fizioterapija

13.

V. L.

Borovo

VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA  U BEOGRADU

14.

N. N.

Vukovar

TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD,

Farmaceutsko inžinjerstvo

15.

N. J.

Borovo

 

MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, Medicinsko laboratorijska dijagnostika

16.

D. R.

Tenja-Osijek

 

EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI, UNIVERZITET U NOVOM SADU, Trgovina

17.

G. M.

Novi Jankovci

FILOZOFSKI FAKULTET U NOVOM SADU, SRPSKA FILOLOGIJA: Srpski jezik i  književnost

18.

N. K.

Trpinja

EKONOMSKI FAKULTET SUBOTICA-Financije,bankarstvo i osiguranje,

19.

M. R.

Tenja-Osijek

MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD

20.

N. V.

Petrovci

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA NOVI SAD

Biomedicinsko inžinjerstvo

21.

E. V.

Petrovci

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA –NOVI SAD

Geodezija i geomatika

22.

Đ. D.

Borovo

PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET-NOVI SAD Departman za biologiju i ekologiju

23.

M. L.

Vukovar

FAKULTET ZA SPECIJALNU EDUKACIJU I REHABILITACIJU, BEOGRAD logopedija

24.

A. D.

Borovo

FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI OSIJEK,

Hortikultura

25.

D. D.

Borovo

POLJOPRIVREDNI FAKULTET NOVI SAD, Voćarstvo i vinogradarstvo

26.

J. D.

Vukovar

FILOZOFSKI FAKULTET NOVI SAD, Novinarstvo

27.

V. Č.

Gaboš

PRAVNI FAKULTET ZA PRIVREDU I PRAVOSUĐE

NOVI SAD

Opće pravni smjer

28.

P. R.

Borovo

FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK,

- Povijest-nastavnički smjer

-Hrvatski jezik i književnost -nastavnički smjer

Čl. 2.

Zajedničko vijeće općina će sukladno  Odluci o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za akademsku godinu 2019./2020. isplatiti 28 jednokratnih novčanih pomoći studentima.

Visina jednokratne novčane pomoći iznosi 2.000,00kn.

Čl.3.

Međusobna prava i obveze kao i rok za isplatu jednokratne novčane pomoći biće reguliran Ugovorom o dodjeli jednokratne novčane pomoći studentima.

Čl.4.

Ova Odluka objavit će se na internet stranici www.zvo.hr i oglasnoj ploči ZVO.

Čl. 5.

Ova Odluka o isplati jednokratne novčane pomoći studentima stupa na snagu danom njezina donošenja.

OBRAZLOŽENJE:

Na Natječaj za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći studentima iz proračuna ZVO za ak. godinu 2019./2020(br.01-6/20 ) prijave je podnijelo 37 studenata. Komisija  za dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima  u postupku provedbe Natječaja, utvrdila je da 28 podnositelja prijave ispunjavaju formalne uvjete iz čl.2.,čl.3. i čl.4. Natječaja, dok 9 podnostelja prijave ne ispunajavaju uvjet iz čl.2. Natječaja.

Sljedom toga, predsjednik ZVO je donio odluku kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik ZVO

Srđan Jeremić, mag.oec.