ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

07.11.2019.NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO: SNIMATELJ/TEHNIČAR/FOTOREPORTER

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, 7.11.2019.

Broj: 01-551/19

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina od 28.12.2017. g. (broj: 01-473/2017) i članku 4. st. 5. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina od 27.12.2018g.(broj:01-747/18), Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto: snimatelj/tehničar/fotoreporter -
(ugovor o radu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, u trajanju 12mjeseci)

Opis posla:

– obavljanje poslova terenskog i studijskog snimanja televizijskom kamerom i fotoaparatom za potrebe lista „Izvor“ i televizijske emisije;

– obavlja poslove montaže audio-video materijala;

– obavlja poslove tehničke i grafičke pripreme lista „Izvor“.

Uvjeti:

– srednja stručna sprema upravnog, ekonomskog, elektrotehničkog, grafičkog usmjerenja ili gimnazija (SSS) ili završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene ili tehničke struke u trajanju od najmanje tri godine (VŠS),

– dobro poznavanje rada na osobnom računalu (dobro poznavanje programa za unos, obradu, prijelom teksta i slike u grafičkoj struci)

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola

Zaposlenik će se primiti uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz pisanu prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaze o stručnoj spremi

– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:


ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj (snimatelj/tehničar/fotoreporter)«


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obavješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.