ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

20.02.2019.NATJEČAJ - ZA RADNO MJESTO ČLAN PROJEKTNOG TIMA

 

Vukovar, 20.02.2019.

Broj: 01-79/19

 

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina od 28.12.2017. g. (broj: 01-473/2017) i članku 4. st. 5. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina od 27.12.2018. g. (broj: 01-747/18), Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

 

NATJEČAJ
- za radno mjesto član projektnog tima –

1 izvršitelj

(ugovor o radu na određeno vrijeme
s punim radnim vremenom)

Opis posla:

  •             obavlja stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove iz okruga projekata,
  • priprema i/ili sudjeluje u pripremanju, implementaciji, evaluaciji i provođenju domaćih i međunarodnih programa i projekata financiranih iz proračunskih sredstava, domaćih fondova, fondova Europske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji potiču zapošljavanje marginaliziranih grupa ljudi,
  • obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik ZVO-a;

 

Mjesto rada:

  • Beli Manastir

 

Uvjeti:

  • SSS upravnog, ekonomskog, tehničkog usmjerenja ili gimnazija,
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodnjačke ili tehničke struke (VSS),
  • osposobljenost za rad na računalu;

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

 

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

 

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaze o stručnoj spremi

– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

 

 

 

 

 

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

 

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 5 (pet) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

 

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

 


ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
(član projektnog tima)«
NE OTVARATI!

 


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

 

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

 

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

 

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obaviješteni.

 

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

 

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

 

 

_________________________________

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.