ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

19.02.2019.NATJEČAJ - ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNI STRUČNI SURADNIK ZA SPORT

Vukovar, 19.02.2019.

Broj: 01-77/19

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina od 28.12.2017. g. (broj: 01-473/2017) i članku 4. st. 5. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina od 27.12.2018. g. (broj: 01-747/18), Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto Samostalni stručni suradnik za sport -
(ugovor o radu na određeno vrijeme od
3 mjeseca s punim radnim vremenom)

Opis posla:

 • prati i koordinira rad sportskih udruga i klubova,
 • radi na razvijanju i unaprjeđivanju sporta, izgradnji i održavanju sportskih objekata,
 • radi na organizaciji i provođenju sportskih natjecanja i događaja,
 • radi na povezivanju i uspostavi suradnje sportskih klubova sa područja djelovanja ZVO-a sa ostalim sportskim klubovima iz R. Hrvatske, R. Srbije i inozemstva,
 • aktivno doprinosi realizaciji zadataka i ciljeva definiranih planom i programom rada Sportskog rekreativnog društva Srba u Hrvatskoj,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik ZVO-a;

 

 • Uvjeti:
 • SSS upravnog, ekonomskog, tehničkog usmjerenja ili gimnazija,
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij društvene, prirodnjačke ili tehničke struke u trajanju od najmanje 3 god. (VŠS),
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodnjačke ili tehničke struke (VSS)
 • osposobljenost za rad na računalu,

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaze o stručnoj spremi

– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 3 (tri) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:


ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj
(Samostalni stručni suradnik za sport)«
NE OTVARATI!

 

Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obaviješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja.

_________________________________

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.