ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

23.11.2018.NATJEČAJ

Ustanova u oblasti kulture

Srpski kulturni centar

Vukovar, 22.11.2018.

Broj: 01-26/2018

Sukladno odredbama Statuta Ustanove u oblasti kulture, „ Srpski kulturni centar“ (broj: 01-292/18) i članku 4. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ustanovi u oblasti kulture „Srpski kulturni centar“ (broj: 01-25/18), Ustanova u oblasti kulture „Srpski kulturni centar“ raspisuje sljedeći:  

NATJEČAJ
- za radno mjesto knjižničara-manipulatora -
(ugovor o radu na određeno vrijeme s pola radnog vremena)

Opis posla:

  • vodi i organizira službu zaštite knjige za srpskom jeziku i ćiriličnom pismu,
  • vrši poslove evidencije, katalogizacije i pozajmice knjiga,
  • organizira književne i pjesničke susrete,
  • obavlja ostale poslove koje povjeri ravnatelj SKC-a.

Uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij (VŠS) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno specijalistički diplomski stručni studij bibliotekarstva ili književnosti (VSS)
  • dobro poznavanje rada na osobnom računalu (dobro poznavanje programa za unos, obradu, prijelom teksta i slike u grafičkoj struci)
  • dobro poznavanje srpskog jezika i ćiriličnog pisma

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Zaposlenik će se primiti uz probni rad od 3 (tri) mjeseca.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaze o stručnoj spremi

– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 3 (tri) dana od dana objave na web-stranici Ustanove u oblasti kulture, „ Srpski kulturni centar“ koja je sastavni dio web-stranice Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:


Ustanova u oblasti kulture
„SRPSKI KULTURNI CENTAR“

Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj (knjižničar)«
NE OTVARATI!

 


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Odluku o zasnivanju radnog odnosa radnika u SKC–u, nakon raspisanog natječaja i održanog intervjua donosi ravnatelj SKC–a u skladu s odredbama Zakona o radu i Pravilnika o radu SKC–a.

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obavješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni putem preporučene pošiljke u roku od 3 (tri) dana od dana završetka natječaja.

Ravnatelj Ustanove u oblasti kulture

„Srpski kulturni centar“

Srđan Sekulić