ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

21.08.2018.NATJEČAJ

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Broj: 01-540/2018

Vukovar, 21.08.2018.

Na osnovu čl. 59. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 do 127/17), čl. 6., 7., 8., 8.a i 8.b Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, br. 57/12 do 16/17), Pravilnika o radu Zajedničkog vijeća općina i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina, Zajedničko vijeće općina iz Vukovara dana 21.08.2018. g. raspisuje sljedeći:

 

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

u Zajedničkom vijeću općina

u trajanju od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom, za sljedeće radno mjesto:

Zajedničko vijeće općina

                               Tajnik

                            2 polaznika/ce

Uvjeti:

- završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke (VŠS ili VSS),

- osposobljenost za rad na računalu.

Kandidat/kinja treba ispunjavati i uvjete iz Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine, br. 57/12 do 16/17) i voditi se kao nezaposlena osoba do navršenih 30 godina života koja se u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba vodi najmanje 30 dana i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja.

Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Prilikom prijave na Natječaj obvezno je dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 

  1. pisanu prijavu/zamolbu za Natječaj,
  2. životopis (vlastoručno potpisan),
  3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku važeće osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
  4. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),
  5. dokaz o tome da nemaju više od 12 mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni ili prekršajni postupak (koje nije starije od šest mjeseci),
  7. uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj/ica vodi u evidenciji o nezaposlenima kao nezaposlena osoba duže od 30 dana.

U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja pisanog ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave Natječaja na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Zajedničkog vijeća općina na adresu:

Zajedničko vijeće općina

E. Kvaternika 1

32000 Vukovar

„Za Natječaj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Zajedničkom vijeću općina“

Za radno mjesto Tajnik/ca

NE OTVARATI!

Troškove prijevoza za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa snosi poslodavac, a mjesto stručnog osposobljavanja je na adresi sjedišta poslodavca.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka, svi dokumenti dostavljeni na Natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata/tkinja te se smatra da je kandidat/kinja dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.

Zajedničko vijeće općina pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj Natječaj.

Za kandidate koji budu izabrani, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje podnijet će se zahtjev za sufinanciranje programa stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te će se po dobivenom odobrenju od strane Zavoda s tom osobom sklopiti Ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem telefona (032-422/750) ili osobnim dolaskom u Zajedničko vijeće općina.

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina

Srđan Jeremić, mag.oec