ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

13.07.2018.NATJEČAJ

ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA

Vukovar, 13.7.2018.

Broj: 01-492/18

Sukladno odredbama Statuta Zajedničkog vijeća općina od 28.12.2017. g. (broj: 01-473/2017) i članku 4.st.5.Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zajedničkom vijeću općina  (broj: 01-475/18), Zajedničko vijeće općina raspisuje sljedeći:

NATJEČAJ
- za radno mjesto : Član projektnog tima -
(ugovor o radu na određeno vrijeme s pola radnog vremena)

Opis posla:

-obavlja stručne, administrativne, financijske i tehničke poslove iz oblasti projekata

-priprema i/ili sudjeluje u pripremanju, implementaciji, evaluaciji i provedbi domaćih i međunarodnih programa i projekata financiranih iz budžetskih sredstava, domaćih fondova, fondova Evropske unije i drugih međunarodnih izvora financiranja koji potiču zapošljavanje marginalnih grupa ljudi

-obavlja i druge poslove koje mu povjeri predsjednik

Uvjeti:

-SSS upravnog, ekonomskog, tehničkog usmjerenja ili gimnazija

-završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvene, prirodnjačke ili tehničke struke (VSS)

-osposobljenost za rad na računaru

-radno iskustvo 5godina

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola

Zaposlenik će se primiti u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 2(dva) mjeseca., na pola radnog vremena

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati/kinje su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice ili domovnice)

– dokaze o stručnoj spremi

– preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je tri (3)) dana od dana objave na web-stranici Zajedničkog vijeća općina (https://www.zvo.hr/) te na web-stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx).

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:


ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj (Član projektnog tima)«


Priložena natječajna dokumentacija se ne vraća.

Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

Komisija za izbor i imenovanje Zajedničkog vijeća općina predlaže Predsjedniku Zajedničkog vijeća općina kandidate koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja, nakon čega će Predsjednik Zajedničkog vijeća provesti intervju (usmeno testiranje) s kandidatima/kinjama i donijeti odluku o zapošljavanju.

Kandidati/kinje koji/e ne budu ispunjavali formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj o čemu će biti pisano obaviješteni.

Ako kandidat/kinja ne pristupi intervjuu (usmenom testiranju), smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim javni natječaj.

O rezultatima izbora kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni  putem preporučene pošiljke  u roku od 8 (osam) dana od dana završetka natječaja..

 

 

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina
Srđan Jeremić, mag.oec.