ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

02.06.2018.NATJEČAJ ZA DIREKTORA SRPSKOG KULTURNOG CENTRA

Ustanova u oblasti kulture „Srpski kulturni centar“ Vukovar

Eugena Kvaternika 1

Vukovar, 30.05.2018

Broj: 01-404/18

Temeljem članka 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93 do 35/08), članka 37. Statuta Ustanove u oblasti kulture, "Srpski kulturni centar" (dalje: Statut SKC-a) od 10.05.2018. godine, Upravno vijeće SKC-a  na sjednici održanoj dana 30.05.2018. g. raspisuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

- za imenovanje ravnatelja Ustanove u

oblasti kulture, "Srpski kulturni centar" -

Uvjeti:

- ima završenu visoku stručnu spremu,

- ispunjava uvjete za stručnog radnika ili suradnika u SKC-u,

- vlada srpskim jezikom i ćiriličnim pismom te poznaje srpsku nacionalnu povijest,

- ima najmanje pet godina rada u kulturi;

Za ravnatelja SKC-a može se imenovati i ona osoba koja ne ispunjava sve uvjete navedene u stavku 1. članka 36. Statuta SKC-a, ukoliko Upravno vijeće procijeni da bi određena osoba unatoč neispunjavanju uvjeta navedenih u stavku 1. članka 36. Statuta SKC-a kvalitetno obavljala poslove ravnatelja predviđene zakonima, drugim propisima i Statutom SKC-a.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti :

- životopis,

- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske (domovnicu),

- dokaz o stručnoj spremi,

- dokaz o radnom stažu u kulturi,

- potvrda da nije pokrenut kazneni ili prekršajni postupak (ne starija od 6 mjeseci);

Ravnatelja imenuje i razrješava Skupština  Zajedničkog vijeća općina.

Mandat ravnatelja traje 5 godina.

Upravno vijeće će, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima SKC-a, donijeti odluku hoće li izabrani ravnatelj svoju dužnost obavljati volonterski ili profesionalno.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, podnose se u roku od 15 dana od dana od dana objave natječaja

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

Ustanova u oblasti kulture, "Srpski kulturni centar"  
Eugena Kvaternika 1
32000 Vukovar
»Prijava na natječaj ravnatelja/icu SKC-a «

NE OTVARATI!

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

Upravno vijeće SKC-a zadržava pravo poništenja javnog natječaja.

U roku od 10 dana od dana isteka natječaja za imenovanje ravnatelja SKC-a, Upravno vijeće će održati usmeno testiranje (intervju) s prijavljenim kandidatima i Skupštini Zajedničkog vijeća općina dostaviti svu natječajnu dokumentaciju onih kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja predviđene u čl. 36. st. 1. Statuta SKC-a te svu natječajnu dokumentaciju onih kandidata za koje procijeni da bi unatoč neispunjavanju uvjeta predviđenih u čl. 36. st. 1. Statuta SKC-a kvalitetno obavljali poslove ravnatelja.

Ukoliko Skupština Zajedničkog vijeća općina većinom glasova svih vijećnika ne prihvati prijedlog Upravnog vijeća, natječaj za imenovanje ravnatelja SKC-a se ponavlja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

U Vukovaru, 30.05.2018. g.

 

Predsjednik Upravnog vijeća Ustanove u oblasti kulture, "Srpski kulturni centar"

Radomir Čvarković