ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

14.09.2015.ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу  Уредбе о условима и начину избора особа на стручно оспособљавање без заснивања радног односа  Заједничко веће општина из Вуковара  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за пријем особа на стручно оспособљавање без заснивања радног односа у Заједничком већу општина за 2015. годину

Особе се примају на одређено време од 12 месеци за следећа радна места:

Секретар/ка у  Заједничком већу општина

1. Дипломирани правник/ца  – 1 полазник /ца

Услов- завршен  стручни преддипломски и дипломски свеучилишни студиј или интегрирани преддипломски и дипломски свеучилишни  студиј или специјалистички дипломски стручни студиј правне струке 

2. Стручни првоступник/ца (baccalaureus/baccalaurea) јавне управе – 2 полазника /це

Услов- завршен стручни предипломски студиј (управни студиј)у трајању од најмање 3 године

Уз пријаву обавезно је доставити следеће прилоге и доказе о испуњавању услова и то:

1. биографија  (лично  потписана)

2. доказ о стеченој стручној спреми (копија дипломе)

3. доказ о хрватском држављанству (копија важеће личне карте)

4. доказ о томе да немају одговарајућег радног искуства – стажа у звању за којег се особа образовала (потврда о подацима евидентираним у бази података Хрватског завода за пензионо осигурање)

5. уверење о некажњавању, да се против кандидата не води кривични  поступак (не старије од 6 месеци)

Копије  тражених прилога не морају бити оверене, а особе су пре склапања писаног уговора дужне доставити  оригиналне документе.

Место стручног оспособљавања – Вуковар, Е.Кватерника 01

Пријаве с доказима о испуњавању услова подносе се у року од 8 дана од дана објаве Јавног позива од стране Хрватског завода за запошљавање,

 од 14.09. 2015. до 21.09.2015.год.

Пријаве доставити поштом на адресу: Заједничко веће општина, Е. Кватерника 01

с назнаком „Јавни позив на стручно оспособљавање“.

Све потребне информације се могу добити на број телефона: 032/422-750

 

Секретарка

Драгана Јецков,дипл.правница

 

 

 

.