ARHIVA

DOKUMENTI I IZVEŠTAJI

LIGA VETERANA

LINKOVI

VIDEO PRILOZI

TV EMISIJA Hronika SBIZS

JAVNA NABAVA

Login forma

04.03.2015.КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ПОЛИЦИЈУ

 

На основу  члана 85. ст. 2. и 3. Закона о полицији (Народне новине бр. 34/2011, 130/2012, 89/2014 и 151/2014) и члан 14. ст 2. и 3.  Закона о одгоју и образовању у основној и средњој школи (Народне новине, бр. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 и 152/2014) Министарство унутрашњих послова РХ, расписује

КОНКУРС

за упис полазника/полазница у Програм средњошколског образовања одраслих за занимање ПОЛИЦАЈАЦ/ПОЛИЦАЈКА у 2015./2016. години

И.

Министарство унутрашњих послова Републике Хрватске планира упис 325 полазника/полазница у Програм средњошколског образовања одраслих за занимање полицајац/полицајка у 2015./2016. години (у даљем тексту: Програм).

Програм ће започети 7.09.2015. године, а полазници/полазнице ће се након завршеног Програма примати у радни однос у Министарство унутрашњихих послова (полицијске управе односно у остале устројствене јединице Равнатељства полиције) према потребама службе.

 

  УСЛОВИ КОНКУРСА

Пријавити  се могу држављани и држављанке Републике Хрватске под условом да: 

 • имају завршену средњу школу у четверогодишњем трајању,
 • немају навршених 28 година на дан 7. 09. 2015. године,
 • имају посебну психичку и физичку здравствену способност,       
 • имају прописанан ниво физичке моторичке способности,
 • су лично  достојни за обављање полицијске службе,
 • нису чланови политичке странке.

Психичка способност (психологијско тестирање) и физичка здравствена способност утврђују се према мерилима посебне психичке и физичко-здравствене способности наведене у Прилогу 1.  Правилника о мерилима и начину утврђивања посебне психичке и телесне здравствене способности за особу која се прима у полицију и полицијског службеника те саставу и начину рада здравствених комисија у овлаштеним здравственим установама (Народне новине, бр. 113/2012).

Ниво  физичко- моторичке способности утврђује се према Правилнику о критеријима за проверу нивоа телесне моторичке способности за особу која се прима у полицију (Народне новине, бр. 20/2015).

Провера психичке способности (психологијско тестирање) и физичко-моторичке способности проводи се у Полицијској академији или у полицијским управама, а физичко-здравствену способност утврђује Здравствена комисија Дома здравља Министарства унутрашњих послова, Шаренградска ул. 3, Загреб.

Достојност за обављање полицијске службе проверава надлежна полицијска станица на начин прописан Правилником о начину обављања провере особне достојности за обављање полицијске службе (Народне новине, бр. 98/2012).

Кандидати/кандидаткиње који не удовоље једном од напред наведених услова неће моћи учествовати у даљем поступку избора.

Кандидати/кандидаткиње  имају могућност у пријави на конкурс позвати се на право предности под једнаким условима при упису у Програм, према:

 • члану 35. Закона о правима хрватских бранитеља из Домовинског рата и чланова њихових обитељи (Народне новине бр. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Одлука Уставног суда Републике Хрватске, 107/2007, 65/2009, 137/2009 и 146/2010 - Одлука Уставног суда Републике Хрватске, 55/2011, 140/2012, 33/2013, 148/2013 и 92/2014),
 • члану 48.ф. Закона о заштити војних и цивилних инвалида рата (Народне новине бр. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 и 148/2013) и
 • члану 22. Уставног закона о правима националних мањина (Народне новине бр. 155/2002 и 47/2010 - Одлука Уставног суда Републике Хрватске, 80/2010 и 93/2011 - Одлука Уставног суда Републике Хрватске).

 

 НАЧИН УЧЕСТВОВАЊА

 Кандидати/кандидаткиње који се пријављују на КОНКУРС дужни су приложити:

 • попуњен образац пријаве на конкурс, који се може наћи на wеб страницама Министарства унутпашњих послова (www.муп.хр) или у полицијским станицама,
 • копију  свведочанстава  свих разреда средње школе и завршног испита или матуре или  копију  свведочанства  о државној матури или  копију  свведочанства  о завршном раду,
 • доказ о хрватском држављанству (копија домовнице или е-домовница или копија личне карте или копија пасоша или копија војне књижице)
 • копија уверења надлежног суда да се против кандидата/кандидаткиње не води кривични  поступак (не старији од 6 месеци),
 • доказ права предности под једнаким условима при упису (копија решења односно потврде о признатом статусу на који се кандидат/кандидаткиња у пријави позива; припадници националних мањина нису у обвези достављати доказ о националној припадности).

Избор  кандидата/кандидаткиња за упис у Програм извршиће се на основу остварених резултата у досадашњем школовању, резултата провере психичке способности (психологијског тестирања), индекса телесне масе и телесне моторичке способности, тестова опште информисаности, страног језика (енглески/немачки) и информатичке писмености, мотивационог  разговора те резултата провере личне  достојности и телесне здравствене способности.

Кандидати/кандидаткиње ће на наведене провере бити позивани искључиво путем wеб странице Министарства унутрашњих послова.

 Пријаве на конкурс  с потребном документацијом подносе се на адресу: 

МИНИСТАРСТВО УНУТАРЊИХ ПОСЛОВА

Управа за правне послове и људске потенцијале

Загреб, Улица града Вуковара 33,

с назнаком „за натјечај“.

 

Кандидати/кандидаткиње који не поднесу правовремену и уредну пријаву или не испуњавају формалне услове из конкурса, неће се сматрати кандидатом/кандидаткињом пријављеним на конкурс.

За кандидате/кандидаткиње који се не одазову проверама психичке способности, индекса телесне масе и физичко  моторичке способности, тестовима опште  информисаности, страног језика и информатичке писмености, мотивацином разговору и провери физичко- здравствене способности сматраће се да су повукли пријаву и неће се сматрати кандидатима/кандидаткињама за упис у Програм.

Рок за подношење пријава је од 02. 03. до 16. 03 2015. године.

Оригинални текст конкурса можете погледати и на страницама МУП-а.